Naar inhoud

Afval stoken

afvalverbranding in een ton

We weten dat het niet goedkoop is om op een correcte manier van je afval af te geraken.  Toch is het geen goed idee om alles op een hoopje te gooien en op te stoken.

Het is ten eerste niet fair tegenover je buren.  Zij worden opgezadeld met de dampen en de al dan niet gekleurde wolken van je vuur.  Bovendien is het nog eens heel schadelijk voor de gezondheid én loop je het risico op een fikse boete.

Het algemeen idee dat de industrie de grote luchtvervuiler is, is een fabeltje.  Slechts 0,2 % van de dioxine-uitstoot is afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties en ook de industriële dioxinebronnen zijn aan strenge normen onderworpen.
 
Belangrijker is dat 53 % an de dioxine-uitstoot afkomstig is van open vuren of 'allesbranders' bij de bevolking.

De verbranding van allerhande hout- en plasticafval zorgt voor een erg hoge dioxine-uitstoot.  Maar ook bij de verbranding van 'onschuldig' tuinafval zoals bladeren en snoeihout komen er aanzienlijke concentraties dioxines, fijn stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen ( PAK's) vrij.  Deze drie stoffen zijn op termijn kankerverwekkend, ze veroorzaken ontwikkelingsstoornissen en brengen onze gezondheid in het algemeen in gevaar.

Vlarem
De wet (Vlarem) stelt dat je enkel onbehandeld stukhout mag verbranden in houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen en in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.

Je mag wel plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig zijn van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Maar dan moet je wel de regels van het Veldwetboek volgen en daarin staat dat je open vuur alleen mag maken op een afstand van minstens 100 meter van huizen , bossen, heiden, boomgaarden, hagen,....
In de praktijk komt het er dus heel vaak op neer dat je geen open vuur mag maken.

Wie zich er toch aan waagt en gepakt wordt, zal zich achteraf wellicht de bedenking maken dat een bezoekje aan het containerpark toch goedkoper was geweest dan zelf een vlammetje onder zijn afval te houden.

Ook in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement is er een artikel opgenomen over het verbranden van afval.  Meer bepaald in artikel 3 van afdeling VI Openbare rust en orde - hoofdstuk XIII Diverse vormen van overlast.

Meer informatie?  Vraag de brochure '53% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin' aan via de Vlaamse infolijn op het nummer 1700 of surf naar www.vlaanderen.be/sluikverbranden.

Rookhinder: meer info op de website van de Medisch Milieudeskundigen binnen LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden