Naar inhoud

Woonomgevingsplan Vosselaar

Ga naar onze interactieve toepassing over het woonomgevingsplan: klik hier.

 

Het woonomgevingsplan

Vosselaar heeft haar eigen persoonlijke karakter: een woongemeente in het groen, met lokale voorzieningen op wandel -en fietsafstand. Vosselaar maakt echter ook deel uit van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.

 

Door een sterke verdichting en bevolkingstoename (10% in de laatste 10 jaar tijd) staat het dorpse karakter onder druk. Door de vele projectvragen van bouwpromotoren, zag het schepencollege zich genoodzaakt om een duidelijk en werkbaar beleidsinstrument op te maken op vlak van wonen. Hierbij rekening houdend met de wens om het dorpse karakter van Vosselaar te kunnen behouden, te versterken en om een duurzaam woonbeleid te voeren.

 

In samenwerking met het schepencollege, een vertegenwoordiging van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), IOK en de provincie Antwerpen werd een woonomgevingsplan opgemaakt. Dit plan werd op de gemeenteraad van 27 juni 2018 goedgekeurd.

 

Dankzij dit plan heeft de dienst omgeving nu eenduidige handvaten om nieuwe bouwprojecten binnen het woongebied te beoordelen op het vlak van hun verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening en om op die manier de kwaliteit van zowel het nieuwe project als de omgeving te waarborgen. Het bevat richtlijnen om de verdere verdichting van onze ruimte te sturen: waar kan er nog verdicht worden en op welke manier?

 

Goede ruimtelijke ordening

Een stedenbouwkundige aanvraag wordt eerst getoetst aan verordenende voorschriften, zoals het gewestplan, de stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsvoorschriften, …. Vervolgens zal aan de hand van het woonomgevingsplan worden nagegaan of het beoogde project in de omgeving past.  De ene omgeving is immers de andere niet.

 

Opbouw woonomgevingsplan

Het woonomgevingsplan bestaat uit een zoneringsplan en stedenbouwkundige richtlijnen. Op het zoneringsplan ziet u in welke zone een perceel ligt. De stedenbouwkundige richtlijnen leggen de visie op een bepaalde zone vast.

 

Verschillende zones:

 

Centrumgebied

In het centrumgebied werd de kern afgebakend waar kwalitatief verdichten de boodschap is. Deze kern kenmerkt zicht door de directe nabijheid van handel, diensten, voorzieningen en openbaar vervoer en de aanwezigheid van gesloten bebouwing en meergezinswoningen.

 

Centrumwijk

De centrumwijk bevindt zich net als het centrumgebied in de kern maar kent een meer open bebouwing die ruimte biedt voor kleinschalige meergezinswoningen.

 

Woonwijk

De woonwijken bevinden zich rond de kern. Hierin zijn eengezinswoningen de norm. Op voldoende brede percelen, kunnen echter tweegezinswoningen gebouwd worden. Deze bieden plaats voor 2 gezinnen maar hebben het uitzicht van een eengezinswoning. De nadruk ligt op vrijstaande bebouwing.

 

Landschapswijk

Het behoud en het versterken van de groene gordel rond Vosselaar wordt hier vooropgesteld, evenals het vrijwaren van bestaande groene longen. In deze zones is het de bedoeling om het versnipperen van woongebied door individuele acties af te remmen. Hier zal verdichting enkel mogelijk zijn wanneer ze hand in hand gaat met vergroening.

 

Het volledige woonomgevingsplan en de richtlijnen kan u onderaan bekijken bij downloads.

U kan ook steeds bij de dienst omgeving van de gemeente Vosselaar terecht voor bijkomende toelichting.

 

Info?

Dienst omgeving

tel. 014 60 08 33

e-mail: nico.gillis@vosselaar.be

 

 

 

Praktisch

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Cingel 7
2350 Vosselaar 


Tel. 014-60 08 28
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

een afspraak met dienst stedenbouw kan je hier maken.

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden