cultuurraad

De cultuurraad adviseert over culturele aangelegenheden die relevant zijn voor Vosselaar en over opmaak en uitvoering van het strategische meerjarenplan van het gemeentebestuur. De cultuurraad zoekt ook naar verbinding tussen culturele verenigingen en geëngageerde inwoners. Daarnaast faciliteert en stimuleert de cultuurraad het lokale cultuurbeleid in samenspraak met de gemeentelijke cultuurdienst.

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een bestuur.

algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers.
Stemgerechtigde leden zijn afgevaardigden van culturele organisaties en instellingen (zowel privaat als publiek) die werken met vrijwilligers of professionelen en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente en geëngageerde inwoners met een hart voor (lokale) cultuur.

De algemene vergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen. 
Het bestuur van de cultuurraad kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen telkens als het dit nodig acht.
De algemene vergadering beslist over alle aangelegenheden die de goede werking van de cultuurraad mogelijk maken. 

het bestuur 

Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit minimum 11 stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.

Het bestuur wordt voor een periode van zes jaar verkozen. Het bestuur van de cultuurraad vergadert tenminste eenmaal per trimester, de maanden juli en augustus niet meegerekend. Extra vergaderingen zijn mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden.

Het bestuur van de cultuurraad zorgt voor de dagelijkse werking van het adviesorgaan. De samenkomsten van het bestuur zijn niet openbaar.

De cultuurbeleidscoördinator ondersteunt de cultuurraad door te zorgen voor het secretariaat, ook worden de activiteiten van de cultuurraad logistiek en organisatorisch ondersteund door de cultuurdienst.

Lees hier de verslagen van de cultuurraad

 

 

Samenstelling