Gebruiksvoorwaarden

Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente en OCMW Vosselaar. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur van Vosselaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur van Vosselaar is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het gemeentebestuur van Vosselaar levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur van  Vosselaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie gemeente@vosselaar.be . De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur van Vosselaar aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Vosselaar. Het gemeentebestuur van  Vosselaar en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur van  Vosselaar  plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur van  Vosselaar geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur van Vosselaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur van Vosselaar zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via gemeente@vosselaar.be

Het gemeentebestuur van Vosselaar behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.