Stamboomonderzoek

maak een afspraak

Inhoud

Voor opzoekingen voor genealogisch of stamboomonderzoek in de registers van de burgerlijke stand kan je terecht bij onze diensten.

Procedure

Toegang tot de registers van de akten van de burgerlijke stand

De toegang tot de akten van de burgerlijke stand wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt de vereisten voor het verkrijgen van een uittreksel of afschrift. Een uittreksel bevat de actuele gegevens zonder historiek, een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon.
 
Sedert 1 april 2019 heeft iedereen recht op een uittreksel of een afschrift van de akten van de burgerlijke stand volgens de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Dit geldt voor alle 
  • Geboorteakten ouder dan 100 jaar,
  • Huwelijksakten ouder dan 75 jaar,
  • Overlijdensakten ouder dan 50 jaar.
Indien de akten jonger zijn dan bovenstaande tijdsperiode, hebben enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat recht op een uittreksel of afschrift. De voormalige toelatingen van de familierechtbank om genealogisch onderzoek te verrichten, zijn niet langer geldig. 
 

Toegang tot de bevolkingsregisters

De toegang tot de bevolkingsregisters is geregeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.
 
De bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden zijn afgesloten, zijn vrij raadpleegbaar voor genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk onderzoek.
 
De bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar zijn in principe niet openbaar. Voor inzage omwille van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden dien je in afgaande rangorde toestemming te vragen. Allereerst dien je toestemming te vragen aan de betrokken persoon. Indien de persoon overleden is, dien je toestemming te vragen aan de echtgenoot of echtgenote of diens afstammelingen in eerste graad. Indien die er niet meer zijn, dien je een verzoekschrift tot inzage te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen met de vermelding van eventuele publicatiedoeleinden.  
 
We vragen je om onze diensten altijd op voorhand te contacteren indien je stamboomonderzoek wenst uit te voeren.

Meer info

Contacteer ons via mail of na afspraak in het gemeentehuis.