Referentieadres

Inhoud

Een referentieadres is een reëel adres bij familie of vrienden wanneer dit niet uw effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont belooft alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende.

Voorwaarden

Het toekennen van een referentieadres is strict beperkt tot volgende personen:
 • de personen die (permanent) in een mobiele woning verblijven
 • de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben (deze personen kunnen eventueel ook, onder voorwaarden, een referentieadres bekomen bij het OCMW)
 • de gedetineerden en geïnterneerden, die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het binnenland
 • personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben worden op hun vraag ingeschreven op een referentieadres voor een maximale duur van 1 jaar voor zover zij gedurende het merendeel van de tijd, op jaarbasis, in België verblijven. (In sommige gevallen vervalt de maximale duurtijd van 1 jaar, informeer hiervoor bij onze diensten)

Procedure

De persoon die een referentieadres wenst te nemen en de persoon waarbij het referentieadres genomen wordt, melden zich samen aan bij de dienst burgerzaken, na afspraak telefonisch of via mail. Je dient aan te tonen dat je aan de voorwaarde voor het verkrijgen van een referentieadres voldoet. Het referentieadres kan ten allen tijd beëindigd worden als één van de partijen dit wenst.

Wat meebrengen

 • De identiteitskaarten
 • Mobiele woning: inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs, bewijs verzekering, boorddocumenten boot, standplaatsbewijzen,...
 • Verblijf in het buitenland: attest school of werkgever
 • Militairen: attest leger
 • Diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • Ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • Gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
 • Beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie