uniform gemeentelijk politiereglement

Een van de basisopdrachten van het gemeentebestuur is waken over de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid en de reinheid van de publieke plaatsen. Vroeger bestonden hiervoor verschillende politieverordeningen. Om meer uniformiteit te krijgen binnen de 7 gemeenten van de Politie Regio Turnhout, werd een “uniform gemeentelijk politiereglement”, kortweg UGP, opgesteld. Hierin zijn alle bestaande politieverordeningen opgenomen.Dat vervangt alle aparte politiereglementen die voordien bestonden.

Het UGP gaat onder andere over brandveiligheid, evenementen, openbare orde, afvalophaling, markten, kermissen en het gebruik van het openbaar domein.

Je vindt het UGP onderaan bij downloads. 

GAS boetes 

Maar regels zijn niet veel waard zonder controle en middelen om overtredingen te sanctioneren. Het gemeentebestuur kan daarom, in overleg met de onafhankelijke sanctionerend ambtenaar van de politiezone, “gemeentelijke administratieve sancties” (GAS) opleggen. Die kunnen bestaan uit een geldboete (tot 350 euro), uit het schorsen of intrekken van vergunningen of het sluiten van inrichtingen.

Protocolakkoord verkeer

Elke gemeente van onze politiezone moet eveneens het "protocolakkoord verkeer" goedkeuren en bekendmaken. Art. 23. § 1 van de GAS wet schrijft voor dat het protocolakkoord “verkeer” moet  bekendgemaakt worden op de website van de gemeente. Je vindt dit document bij downloads.