Verkiezingen 13 oktober 2024

Inhoud

Op zondag 13 oktober 2024 worden lokale en provinciale verkiezingen gehouden. Die dag kunnen de inwoners van de Vlaamse gemeenten hun stem uitbrengen voor:

 • de gemeenteraden
 • de provincieraden

In Vosselaar zullen er 2 kieslocaties zijn waar je, afhankelijk van je adres, zal kunnen stemmen:

 • de gemeentehal
 • sportcentrum Diepvenneke

Vanaf de lokale en provinciale verkiezingen in 2024 wordt de stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd) afgeschaft. Burgers genieten vanaf nu van stemrecht voor de verkiezingen voor gemeenteraad en provincieraad in Vlaanderen. Dit houdt in dat burgers niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen. Het stemmen met een volmacht wordt aangepast.

Voorwaarden

Algemeen

Meerderjarige Belgen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen. De meerderjarige EU én niet-EU burgers kunnen zich ook inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, na registratie en als ze voldoen aan de kiesvoorwaarden (zie verder)

Een overzicht van wie kan stemmen:

 Belgische kiezersEU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
ProvincieraadJaNeenNeen
GemeenteraadJaJa, na registratieJa, na registratie
 

Registreren doen niet-Belgische burgers online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of op papier via de onderstaande formulieren:

Na de registratie wordt nagegaan of de niet-Belgische burger voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden

Kiesvoorwaarden EU-burgers:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Kiesvoorwaarden niet-EU burgers:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 31 juli 2024 worden ingediend.

Ik kan niet gaan stemmen. Wat nu?

Er is geen opkomstplicht voor de lokale verkiezingen. Als je dus niet kan gaan stemmen ben je dan ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als je geen volmacht geeft.

Geef je wel graag een volmacht? Dat kan onder bepaalde voorwaarden met het volmachtformulier A95 (zie onderaan). Let wel: elke kiezer kan maar 1 volmacht uitoefenen. Het is dus niet mogelijk om voor 2 of meerdere personen per volmacht te stemmen.

Kiezers kunnen alleen een volmacht geven als ze niet zelf naar het stemlokaal kunnen gaan omwille van één van onderstaande redenen, die ze moeten aantonen met een bijhorend attest.

 • De kiezer is omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te worden. De kiezer voegt dan een medisch attest bij de volmacht. Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
 • De kiezer is om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat die op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van het gezin of het gevolg van de kiezer die met hen in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • De kiezer is in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat die op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
 • De kiezer oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. De burgemeester van de gemeente waar de kiezer in het bevolkingsregister is ingeschreven levert het attest (formulier A96b - zie onderaan) af. Ook de leden van het gezin die met de kiezer samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • De kiezer verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar die zich bevindt.
 • De kiezer kan niet naar het stemlokaal gaan om redenen in verband met hun geloofsovertuiging. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat hij op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
 • De kiezer is student en kan om studieredenen niet naar het stemlokaal gaan. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar die studeert.
 • De kiezer verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. De kiezer voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 13 oktober 2024 naar het stemlokaal te gaan, vaststelt. De kiezer vraagt dat attest (formulier A96a - zie onderaan) aan bij de burgemeester uiterlijk op 11 oktober 2024 en voegt bij de aanvraag de nodige bewijsstukken toe. Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc. De volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft. Dit werd gebruikt wanneer een kiezer geen bewijsstukken kon voorleggen dat die in het buitenland zat. De verklaring op erewoord kan vanaf de eerstvolgende lokale verkiezingen niet meer gebruikt worden om een volmacht te geven. De enige mogelijkheid die het Kiesdecreet vermeldt, is het voorleggen van bewijsstukken.

Op de verkiezingsdag stemt de volmachtkrijger eerst voor zichzelf in zijn/haar stembureau. Daarna biedt de volmachtkrijger zich aan met de volgende documenten in het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95
 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen afgestempelde uitnodigingsbrief
 • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever
 • het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.

Meer info

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest 

e-mail: burgerzaken@vosselaar.be